Z/S Avotiņi sadarbojas ar vairākām mācību iestādēm, kurās tiek gatavoti nākamie nozares speciālisti, dodot prakses iespējas, iepazīstinot ar mūsu uzņēmuma darba specifiku. Ja vēlaties pieteikties praksē droši zvaniet: 28782279

ZS “Avotiņi” iesaistījies ESF projekta, «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā. Projekta numurs: Nr. 8.5.1.0/16/I/001.

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.Janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 572 986.00 EUR, no kurām 85% ir ESF, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.